Obchodní podmínky PARKIA.cz

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018 -

 1. Základní údaje a podmínky rezervace
  1. Provozovatelem služby PARKIA a správcem parkoviště je cestovní kancelář Invia.cz, a.s., Na Hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4–Nusle, IČ: 26702924, DIČ: CZ26702924 (dále jen „provozovatel“).
  2. Služba PARKIA nabízí pronájem plochy pro parkování vozidel formou nájmu jednotlivých stání na této ploše, která se nachází na okraji Prahy 6 – Ruzyně v areálu WESTPOINT DISTRIBUTION PARK vzdáleném cca 7 kilometrů od Letiště Václava Havla (dále jen „parkoviště“). Součástí služby je zajištění přepravy zákazníků a jejich zavazadel z parkoviště k odletové hale Letiště Václava Havla a zpět (dále jen „přeprava“). Přeprava je zajišťována minibusy provozovatele (dále jen „minibus“).
  3. Parkoviště poskytuje služby v nepřetržitém provozu, 24 hodin denně.
  4. Parkoviště je placené a střežené automatickým kamerovým a bezpečnostním systémem.
  5. V době příjezdu a odjezdu je vždy přítomna obsluha parkoviště. V případě, že minibus nebude po příletu čekat, pak je třeba jej objednat na tel. čísle: 774 095 820 a v případě jakéhokoliv problému, pak na tel. čísle: 226 000 201.
  6. Ceny poplatků za parkování jsou uvedeny v příloze těchto obchodních podmínek. Platné ceny lze také nalézt v kanceláři na parkovišti nebo na webových stránkách www.parkia.cz. Cena za přepravu na/z letiště je zahrnuta v poplatku za parkování. Při stanovení ceny se započítává každý započatý den.
  7. Parkování je možné rezervovat maximálně 1 (jeden) rok předem. Maximální délka parkování je 1 měsíc, nebude-li s provozovatelem výslovně dohodnuto na základě individuální písemné smlouvy či dohody delší období. Po překročení této doby již provozovatel parkoviště v žádném ohledu nenese odpovědnost za škodu na zaparkovaném vozidle.
  8. Parkovací místa se rezervují na telefonních číslech 226 000 201, e-mailem na: parkoviste@parkia.cz, nebo prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.parkia.cz.
  9. Na jedno jméno, e-mailový kontakt nebo telefonní číslo nesmí být pro období jednoho roku vytvořeno více než 5 rezervací. Po příjezdu klienta na parkoviště má provozovatel právo o kontrolu totožnosti. Vyšší počet rezervací je možný na základě individuální písemné dohody s provozovatelem. Rezervace je bez souhlasu provozovatele nepřenosná na jinou osobu, jinak pozbývá platnosti a parkoviště nebude možné využít.
  10. Provozovatel je oprávněn bez udání důvodů zrušit rezervaci, pokud rezervující neuvede ve své rezervaci úplné kontaktní údaje, které jsou vyžadovány rezervačním systémem, tj. čas příjezdu na parkoviště, registrační značku auta, emailový kontakt či telefonní číslo.
  11. Rezervace parkovného je vždy pouze na jeden konkrétní termín, přičemž jednotlivé, ani po sobě časově jdoucí, rezervace není možné spojovat (tedy např. pomocí dvou rezervací, každou na jeden týden, které na sebe dobou parkování časově navazují, není možné parkovat 14 dní, je třeba mít jednu rezervaci na celou dobu, po kterou klient má zájem parkovat). Pokud se klient nedostaví v den počátku rezervovaného parkování na parkovišti, bude jeho rezervace považována za stornovanou, bez nároku na vrácení již uhrazeného parkovného. Naopak pokud klient v den konce platnosti rezervace jeho parkování neopustí parkoviště, může provozovatel účtovat smluvní pokutu až ve výši 500Kč/den.
  12. Provoz parkoviště řídí obsluha a parkující jsou povinni se řídit jeho pokyny.
  13. Zákazníky se rozumí řidiči motorových vozidel, pohybujících se v prostorách parkoviště, a tam, kde to z povahy věci vyplývá, také spolucestující řidiče.
  14. V prostorách Parkoviště platí v plném rozsahu ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).
 2. Pravidla pro využívání parkoviště
  1. Zákazníci jsou povinni při vjezdu na parkoviště, při pohybu a zapakování motorového vozidla a i při výjezdu respektovat tyto obchodní podmínky, dodržovat značení na parkovišti, pokyny obsluhy parkoviště, řidičů minibusů a jiných osob k tomu provozovatelem pověřených.
  2. Vjezdem na parkoviště zákazníci vyjadřují souhlas s ustanoveními těchto obchodních podmínek a k tomuto okamžiku uzavírají smlouvu s provozovatelem, jejímž obsahem je poskytnutí parkovacího místa řidiči motorového vozidla a jemu spolucestujících osob a závazek řidiče k úhradě parkovného a dodržování těchto podmínek. Řidiči motorových vozidel, pohybujících se v prostorách parkoviště, prohlašují, že jsou provozovateli nebo oprávněnými držiteli těchto motorových vozidel.
  3. Na parkoviště mohou vjíždět pouze motorová vozidla s platnou registrační značkou, která jsou v dobrém technickém stavu a jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg.
  4. Parkovací místa jsou v prostoru parkoviště přehledně vyznačena očíslovanými boxy (dále jen „parkovací místa“). Zákazníci jsou oprávněni zaparkovat motorová vozidla výhradně do těchto parkovacích míst. Pokud zákazník zaparkuje motorové vozidlo takovým způsobem, že zasahuje do jiných parkovacích míst nebo mimo parkovací místo, je povinen uhradit poplatek za další parkovací místa.
  5. Motorová vozidla odhlášená z evidence motorových vozidel, vozidla zjevně technicky trvale nezpůsobilá k provozu a motorová vozidla, která jsou na parkovišti zaparkovaná déle než 3 měsíce, se považují za motorová vozidla překážející provozu na parkovišti, nejde-li o parkování na základě individuální písemné smlouvy dle bodu 1.7 obchodních podmínek. Za motorová vozidla překážející provozu na parkovišti se také považují motorová vozidla s bezdůvodně spuštěným alarmem nebo světly.
  6. Motorová vozidla překážející provozu na parkovišti nebo vozidla zaparkovaná v rozporu s těmito obchodními podmínkami mohou být na náklady majitelů těchto vozidel odtažena z prostor parkoviště a majiteli vydána až po uhrazení poplatku za parkování a o státních nákladů.
  7. Vjezd a parkování motorových vozidel s úniky provozních kapalin nebo s jiným technickými závadami je zakázáno a v případě vzniku škody způsobené špatným technickým stavem motorového vozidla je zákazník povinen uhradit způsobenou škodu.
  8. V zaparkovaných motorových vozidlech nesmí po zaparkování zůstat žádné osoby, zvířata anebo látky, které mohou způsobit škodu provozovateli nebo třetím osobám nebo jinak narušit užívání parkoviště.
  9. Osoby, které se pohybují v prostorách parkoviště, jsou odpovědné za jakoukoli škodu, kterou svým jednáním způsobí provozovateli nebo třetím osobám. Děti a zvířata se mohou pohybovat na parkovišti pouze v doprovodu dospělých osob, které samy odpovídají za jejich bezpečnost.
  10. Provozovatel je oprávněn uplatnit k zajištění svých pohledávek vůči zákazníkům zadržovacího práva. Zákazníkovi bude umožněno vyjet z parkoviště, případně převzít motorové vozidlo z odstavné plochy pro odtažená vozidla až poté, co budou pohledávky, škoda a ostatní pohledávky uhrazeny, případně, nebude-li možné výši škody určit, až po vyhotovení zápisu o zjištění škody se závazkem řidiče k úhradě zjištěné škody, příp. poskytnutí jiné záruky za zajištění pohledávky (dluhu) ze strany řidiče či vlastníka vozidla.
  11. Provozovatel nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození věcí ponechaných v zaparkovaných motorových vozidlech.
 3. Pravidla pro využívání přepravy
  1. Provozovatel zajišťuje přepravu viditelně označenými minibusy.
  2. Nástupní stanoviště na parkovišti je umístěné u servisní buňky, která se nachází u příjezdové brány.
  3. Nastupování do minibusů a vystupování z nich se řídí pokyny řidiče.
  4. Z přepravy mohou být vyloučeni zákazníci, kteří jsou podnapilí, pod vlivem omamných nebo psychotropních látek, narušují pozornost řidičů minibusů anebo minibusy znečišťují.
  5. Cena přepravy je zahrnuta v ceně parkovného.
 4. V prostorách parkoviště je zakázáno
  1. Dělat údržbu a opravy parkujících motorových vozidel, včetně doplňování provozních tekutin.
  2. Čistit vnitřek parkujících motorových vozidel, vysypávat a odhazovat nedopalky cigaret, oklepávat bláto z parkujících motorových vozidel a jakékoli další znečišťování parkovacích ploch a areálu parkoviště.
  3. Mýt nebo čistit karosérie a motory parkujících motorových vozidel.
  4. Dále je na parkovišti i z bezpečnostních důvodů zákazníkům zakázáno:
   1. pohybovat se po parkovišti v podnapilém stavu nebo pod vlivem omamných nebo psychotropních látek snižujících pozornost,
   2. setrvávat v zaparkovaných vozidlech na delší než nezbytně nutnou dobu,
   3. jezdit na kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích, skateboardech či jiných prostředcích (např. motokárách),
   4. nechat volně pobíhat zvířata (např. psy bez vodítka, náhubku),
   5. provozovat stánkový nebo pochůzkový prodej, provádět dealerské činnosti a veškeré činnosti politického, shromažďovacího či manifestačního charakteru včetně dobročinných akcí,
   6. umisťovat na parkovišti letáky, transparenty, hesla, výzvy apod. a to i připevněných na karoserii parkujících motorových vozidel,
   7. žebrat, provádět jakékoli taneční, eskamotérské, hudební nebo pěvecké produkce,
   8. provozovat jakékoli další zábavní aktivity, včetně sázek, loterii nebo hazardních her, poškozovat zařízení vlastníka parkoviště instalovaná na parkovišti.
  5. V případě porušení povinností uvedených v tomto článku obchodních podmínek je zákazník povinen zaplatit provozovateli smluvní pokutu 5 000 Kč a uhradit způsobenou škodu.
 5. Závěrečná ustanovení
  1. Řidiči minibusů, hlídač parkoviště nebo jiné osoby pověřené provozovatelem jsou, uznají-li to za vhodné, oprávněni od zákazníků porušujících obchodní podmínky požadovat vysvětlení, jsou oprávněni požadovat příslušnou pokutu a jiné nároky, zabránit v odjezdu zaparkovaných motorových vozidel, budou-li mít pochybnosti, anebo případně zákazníky vykázat z parkoviště.
  2. Dílčí neplatnost některých ustanovení nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.
  3. Protizákonné jednání jakýchkoliv osob vyskytujících se v prostorách parkoviště řeší na základě oznámení postižených Policie ČR a ostatní orgány činné v trestním řízení.
  4. Nakládání s osobními údaji ze strany společnosti Invia je popsáno v dokumentu Informační memorandum o zpracování osobních údajů klientů.
  5. Pokud nám poskytnete osobní údaje třetích osob prohlašujete, že od těchto osob máte souhlas s předáním jejich osobních údajů společnosti Invia.
  6. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018

Kontaktujte nás

Parkoviště PARKIA je snadno dostupné a nachází se pouze 9 minut jízdy od Letiště Václava Havla.

Adresa parkoviště

Parkia.cz
Westpoint Distribution Park (Areál Bývalého Prioru)
U Prioru 884/4
161 00 Praha 6 - Ruzyně

Obchodní podmínky